Het Springendal

Het natuurgebied het Springendal wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is ca 335 ha groot. Het ligt ten noorden van Ootmarsum dicht bij de Duitse grens. Het is een zeer vogelrijk gebied met een bijzondere flora. Beekdalen, stuwwallen, waterbronnen, heidevelden en jeneverbesstruwelen vormen hier een schitterend landschap. Tevens bevinden zich hier nog oude grafheuvels, waarin de bewoners van dit gebied in die tijd hun doden begroeven.

In het Springendal is het mogelijk om vanaf drie verschillende parkeerplaatsen, vijf gemarkeerde wandelroutes af te leggen. In het voor gemotoriseerd verkeer afgesloten natuurreservaat komen zeldzame planten voor, zoals drijvende waterweegbree, vlottende bies en de gevlekte en breedbladige orchis. Het gebied biedt onderdak aan bijzondere dieren zoals de ijsvogel, de grote gele kwikstaart en de beekprik. En dan zijn er nog verschillende soorten roofvogels en spechten, uilen, reeën, konijnen en eekhoorns.

Meer info: www.staatsbosbeheer.nl">>www.staatsbosbeheer.nl